Yayın No:55

Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı:765

Giriş

Cumhuriyet devrinde memleketimizde iki büyük Ziraat Kongresi yapılmıştır. Bunlardan birincisi, 1939 yılında Tarım Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ziraat kongresidir. İkincisi`de, Ziraat Mühendisleri Odasınca 24 - 27 Ekim 1965 tarihlerinde Ankara`da yapılmış olan "Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi" dir.

Söz konusu olan İkinci Teknik Kongre; Tarım kesimindeki temel sorunların yetkili bilim adamları, mütehassıslar ve yöneticiler tarafından serbestçe tartışılması, eleştirilmesi ve dolayısı ile çözüm yollarının ve çarelerinin araştırılması ve tesbit olunması amacı ile tertip edilmiştir.

Kongre; siyaset adamı, yönetici, çiftçi ve mühendis olarak sayısı 1500`ü aşan güzide bir topluluk tarafından alâka ile takip olunmuştur.(15) konuda (28) adet serbest tebliğ ve Kongre tebliği etüd ve münakaşaya arz edilmiştir. Bunlar (15) ihtisas komisyonu vasıtasile incelenerek neticeleri genel kurula sunulmuştur. Gerek ihtisas komisyonları ve gerekse Genel Kurul çalışmalarına yüksek nisbette iştirak vaki olmuş ve tartışmalar büyük bir intizam içinde yapılmıştır. Tebliğlerin sınıflandırılmış olan aktüel ve o nisbette önemli meselelere inhisar etmesine dikkat edilmiş ve böylece çözüm yollarının sistemli bir şekilde araştırılması ve tesbit edilmesi mümkün olmuştur. Çalışmalar, metod ve verimlilik bakımından olgun bir seviye göstermiştir.

Yukarıda belirtilen özellikleri bakımından bu kongrenin büyük bir ihtiyacı karşıladığına ve ilerideki program ve uygulamalar için çok değerli bir kaynak olarak büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Gerçekten, toplum ve meslek alemimizden Odamıza akseden kanaatlar da bu görüşü doğrulamaktadır. Bu bakımdan, Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi tebliğlerini, ihtisas komisyonları raporlarını, müzakere ve Genel Kurul kararlarını ihtiva eden bu eseri yayınlamayı zevkli bir vazife sayıyoruz.

Kitabın aziz meslektaşlarımız, ilgili kurum ve şahıslar için faydalı olmasını gönülden dileriz.

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

İcindekiler

- Önsöz . 5

2 - Türkiye Ziraat Mühendisliği I. Teknik Kongresi Gündemi (S.7- 10)

I. B Ö L Ü M (S.11)

Açış Konuşmaları

l - Oda Başkanı Sayın Mehmet Yüceler`in Konuşması (S.13- 15)
2- Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel`in Kongrede Yaptığı Konuşma (S.16- 23)
3 - Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş`ın Kongredeki Konuşması (S.24- 26)
4 - A. Ü. Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Sabahattin Özbek`in konuşması (S.27- 31)
5- T.M.M.O.B. Başkanı Sayın Müfit Sanan`ın Konuşması (S.32)
6 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Sayın İzzettin Özgiray`ın Konuşması (S.33- 34)
7 - Türkiye Çiftçi Teşekkülleri Federasyonu Başkanı Sayın Fahri Tanman`ın Konuşması (S.35- 41)
8 - Tabii Senatör Sayın Haydar Tunçkanat`ın Konuşması (S.42)
9 - Tabii Senatör Sayın Ahmet Yıldız`ın Konuşması (S.43- 44)
10 - Milletvekili Sayın Ahmet Şener`in Konuşması (S.45- 46)

Büyük Ziraatçı Süreyya Özek`e Hatıra Pilâkası Verilişi (S.49- 53)

II. B Ö L Ü M (S.55)

Komisyon Raporları ve Kongre Kararları

1 - Türkiye Tarımının Potansiyeli ve Tarım Politikasının Ana Hatları (S.57- 77)
2 - Tarımın Geliştirilmesinde Sosyal Faktörlerin Etkisi (S.79- 94)
3 - Türkiye`de Tarım Öğretimi ve Yayımı Sorunları (S.95-106)
4 - Tarımsal Araştırmaların Geliştirilmesi (S.107-128)
5 - Tarımsal Hizmetlerin Reorganizasyonu (S.129-139)
6 - Çiftçinin Teşkilâtlanması (S.141-157)
7 - Tarım İşçileri ve Sorunları (S.159-168)
8 - Tarımla İlgili Mevzuat (S.169-176)
9 - Türkiye Tarımında Sermaye ve Sorunları (S.177-198)
10 - Tarımda Doğal Kaynakların Muhafaza ve Geliştirilmesi (S.199-214)
11 - Toprak Reformu (S.215-242)
12 - Tarımda Gelir Vergisi ve Tarımla İlgili Diğer Vergiler (S.243-258)
13 - Tarım Ürünlerinin Pazarlanması ve Kontrolü (S.259-282)
14 - Türkiye`de Tarım Ürünlerinin Fiyat Politikası (S.283-319)
15 - Türkiye Hayvancılığı ve Sorunları (S.321-330)

III. BÖLÜM (S.331)

Kapanış Konuşmaları

1 - Kongre Divanı Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Uluöz`ün Kapanış Konuşması (S.333-334)
2 - Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağdaş`ın Kapanış Konuşması (S.335)
3 - Son Söz (S.336-337)
4 - Oda Yönetim Kurulu,-Tertip Komitesi - Kongre Divanı - İhstisas Komisyonları (S.339-363)
5 - Kongreden Fotoğraflarla İzlenimler (S.365-375)
6 - Tarım Sergisi (S.377-386)